اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 116

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

جزوه زراعت عمومي ـ دكتر ميراب‌ زاده (دانشگاه تهران)

جزوه زراعت عمومي ـ دكتر ميراب‌ زاده (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 18 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه هورمون هاي گياهي ـ دكتر غلامي (دانشگاه بوعلي سينا)

جزوه هورمون هاي گياهي ـ دكتر غلامي (دانشگاه بوعلي سينا)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 16 مگابايت

قیمت : 150,000 ریال

جزوه خاكشناسي عمومي ـ دكتر محمودي (دانشگاه تهران)

جزوه خاكشناسي عمومي ـ دكتر محمودي (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 16 مگابايت

قیمت : 120000 ریال

طرح آزمايشات كشاورزي با استفاده از MINITAB(ميني تب)

طرح آزمايشات كشاورزي با استفاده از MINITAB(ميني تب)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 13 مگابايت

قیمت : 88000 ریال

سبزيكاري عمومي و خصوصي ـ دكتر صالحي و دكتر حسندخت (دانشگاه تهران)

سبزيكاري عمومي و خصوصي ـ دكتر صالحي و دكتر حسندخت (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 19 مگابايت

قیمت : 120000 ریال

مروري بر فيزيولوژي گياهي (همراه با تست‌هاي تفكيك شده)

مروري بر فيزيولوژي گياهي (همراه با تست‌هاي تفكيك شده)

  • مروری بر فیزیولوژی گیاهی: برای پاسخ به سوالات ۱۲ سال کنکور کارشناسی ارشد ـ بهروز صالحی اسکندری و منصور خراتی کوپایی

ویرایش ۹۹

  • ـ تعدادي از صفحات جزوه  DN1
  • ـ حاوي سؤالات كنكوري و پاسخنامه به تفكيك در پايان هر فصل

koopaii

بنابر گفته مؤلفان اين كتاب:

ـ كتاب مروي بر فيزيولوژي گياهي با توجه به منابع جديد نوشته شده است.

ـ  بعضي از سئوالات مبهم داراي پاسخ تشريحي مي باشد.

ـ با خواندن فصل هاي فتوسنتز و تنفس اين كتاب مي توانيد حداقل به ۱۰ درصد از سئوالات بيوشيمي پاسخ دهيد.

به زودي فايل سؤالات و پاسخنامه تشريحي فيزيولوژي مربوط به آزمون كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي سال قبل نيز جهت دانلود بر روي سايت قرار مي گيرد.

فيزيولوژي گياهي

  • فهرست مطالب

فصل ۱٫ جذب و انتقال، مواد معدني

جذب و انتقال

قانون انتشار آب

انواع آب

رابطه گياه و آب

تبادل گازي بين برگ‌ها و هواي خارج

خروج بخار آب از روزنه ها

الف. مقاومت داخلي

ب. مقاومت خارجي

عوامل موثر در باز و بسته شدن روزنه ها

عكس العمل سلولهاي محافظ روزنه در برابر نور

آيا ساكارز بعنوان يك اسموتيكوم فعال در سلول‌هاي محافظ روزنه عمل مي‌كند؟‌

منشا اسموتيكوم‌هاي فعال، در روزنه

تغييرات متابوليكي سلولهاي محافظ بهنگام حركت روزنه اي

مسير حركت يون‌هاي غذايي در عرض ريشه اوليه

مسير جذب آب توسط ريشه

انتقال شيره پرورده در آوند آبكش

تشريح سلولهاي سيو

كاتيون‌ها و آنيونهاي موجود در خاك و چگونگي جذب آن‌ها

مكانيزم جذب بهتر كاتيون‌ها نسبت به آنيون‌ها

عناصر ضروري

گوگرد

فسفر

منيزيم

پتاسيم

كلسيم

بر

نقش‌هاي بر در گياه

روي

آهن

كلر

سوالات چهارگزينه‌اي فصل اول (جذب و انتقال، مواد معدني)

پاسخنامه سؤالات فصل اول (تغذيه معدني)

توضيح سؤالات

فصل ۲٫ نيتروژن

راههاي تثبيت نيتروژن

رشد گرهكهاي تيره نخود

فرم آنيوني نيتروژن (NO3-)

آنزيم نيترات ردوكتاز

نيتريت ردوكتاز

مقايسه راندمان گياهان C4 با گياهان C3 (در مورد مصرف نيترات)

مكانيسم‌هاي تنظيم آمونياك در سلولهاي گياهي

بررسي علت سميت آمونيوم در اثر تراكم آن در سلولهاي گياهي

تغذيه NH4+ و NO3-

اثرات تغذيه NH4+ و NO3-

جذب اوره به عنوان منبع نيتروژن

اثر تثبيت نيتروژن بر هيدرات كربن

علائم كمبود نيتروژن

علائم سميت نيتروژن (افزايش تركيبات نيتروژن دار در گياه)

سوالات چهارگزينه‌اي فصل دوم (نيتروژن)

پاسخنامه سؤالات فصل دوم (نيتروژن)

توضيح سؤالات

فصل ۳٫ فتوسنتز

كلروفيل ها

مراحل بيوسنتز كلروفيل

بيوسنتز پورفيرين

نقش آهن در بيوسنتز كلروفيل و هم

فعل و انفعال فتوفيزيولوژيكي (فتوشيميايي)

واكنش‌هاي نوري (تجزيه آب و توليد انرژي)

تجزيه آب

چگونگي تشكيل NADPH2+ و ATP  ـ مدل Z

فسفريله شدن نوري غير چرخه‌اي (noncyclic photo phosphorylation)

فسفريله شدن نوري چرخه‌اي (cyclic photo phosphorylation)

واكنش‌هاي تاريكي و چرخه كالوين يا چرخه احيايي پنتوز فسفات

مراحل انجام واكنش

چرخه گياهان C4

چرخه هاچ اسلاك (Hatch – slack)

سه راه فتوسنتزي سيكل كربن در گياهان C4

اختلافات ساختمان گياهان C3 و C4

عوامل موثر بر فتوسنتز

نرخ خالص ماده سازي

گياهان (CRASSULACEAN ACID METABOLISM) CAM

علت تغييرات شبانه روزي pH در گياهان CAM:

شباهت و اختلاف گياهان CAM و C4

ريتم تغييرات شبانه روزي ريبولوز ۵ ـ فسفات، فسفوگليسيريك اسيد (PGA) و گلسيرآلدئيد ۳ ـ فسفات (GAP)

سوالات چهارگزينه‌اي فصل سوم (فتوسنتز)

پاسخنامه سؤالات فصل سوم (فتوسنتز)

توضيح سؤالات

فصل۴٫ تنفس

ممانعت كننده‌هاي زنجيره انتقال الكترون:

مسير اكسيدي پنتوز فسفات

چرخ گلياكسيلات

تنفس بي‌هوازي

تنفس نوري

سوالات چهارگزينه‌اي فصل چهارم (تنفس)

پاسخنامه سؤالات فصل چهارم (تنفس)

توضيح سؤالات

فصل ۵٫ رشد و نمو

اكسين

مقدمه

محل بيوسنتز اكسين (ايندول استيك اسيد)

بيوسنتز اكسين

فاكتورهاي اساسي در بيوسنتز اكسين

اثرات فيزيولوژيكي اكسين

جيبرلين‌ها (GA)

مقدمه

بيوسنتز جيبرلين ها

انتقال جيبرلين ها

اثرات فيزيولوژيكي هورمون جيبرلين

مكانيسم عمل جيبرلين‌ها (GA)

سيتوكينين ها

مقدمه

بيوسنتز سيتوكينين ها

انتقال سيتوكينين ها

اثرات فيزيولوژيكي سيتوكينين

آبسيزيك اسيد (ABA): ABSCISIC ACID

مقدمه

بيوسنتز آبسيزيك اسيد (ABA)

انتقال ABA

اثرات فيزيولوژيكي ABA

مكانيسم عمل اسيد آبسيزيك

اتيلن

مقدمه

بيوسنتز اتيلن

اثرات فيزيولوژيكي اتيلن

ترموپريوديسم THERMOPERIODISM

رشد و تمايز و نمو

منحني‌هاي رشد

معادله‌هاي رشد

خواب دانه (DORMANCY)

انواع خواب دانه

  1. خواب جنين
  2. خواب در پوشش دانه (testa) و ساير بافتهاي خارجي (نسبت به جنين)
  3. نقش نور در خواب دانه

محيط و آغاز تشكيل گل

  1. اثرات درجه حرارت (بهاره كردن يا Vernalization)
  2. اثرات طول روز: فتوپريوديسم

تروپيسم

فتوتروپيسم (Phototropism)

گراويتروپيسم (Gravitropism)   

ناستي (NASTY)

نيكتي ناستي (nyctinasty)

سيسموناستي (Seismonasty)

سؤالات چهارگزينه‌اي فصل پنجم (رشد و نمو)

پاسخنامه سؤالات فصل پنجم

توضيح سؤالات

منابع

مروري بر فيزيولوژي گياهي (همراه با تست‌هاي تفكيك شده)
اطلاعات فایل
کد فایل : 149
قیمت : 120000 ریال
فرمت فایل دانلودی : ZIP
حجم فایل : 7 مگابايت
تعداد مشاهدات : 2465 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 173 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. 

طراح و گرافیک : پارس وی پی