اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 107

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

جزوه خلاصه حشره شناسي، آفات مهم گياهي و اصول كنترل (دانشگاه تهران)

جزوه خلاصه حشره شناسي، آفات مهم گياهي و اصول كنترل (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 17 مگابايت

قیمت : 48000 ریال

جزوه سم شناسی ـ دكتر طالبی جهرمی (دانشگاه تهران)

جزوه سم شناسی ـ دكتر طالبی جهرمی (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 16 مگابايت

قیمت : 58000 ریال

جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی (۱) ـ دکتر حسین زاده ـ دانشگاه تهران

جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی (۱) ـ دکتر حسین زاده ـ دانشگاه تهران

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 9 مگابايت

قیمت : 63000 ریال

فيزيولوژي درختان ميوه ـ دكتر راحمي (دانشگاه شيراز)

فيزيولوژي درختان ميوه ـ دكتر راحمي (دانشگاه شيراز)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 17 مگابايت

قیمت : 58000 ریال

جزوه درسي تغذیه معدنی گیاهان ـ دكتر طباطبايي (دانشگاه تبريز)

جزوه درسي تغذیه معدنی گیاهان ـ دكتر طباطبايي (دانشگاه تبريز)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 17 مگابايت

قیمت : 75000 ریال

مديريت علف‌هاي هرز ـ دكتر اصغري (دانشگاه گيلان)

مديريت علف‌هاي هرز ـ دكتر اصغري (دانشگاه گيلان)

تعدادي از صفحات جزوه DN1

فهرست عناوين

فصل اول: اصول عمليات كنترل علفهاي هرز

مقدمه

تعاريف مربوط به علف هرز (WEED)، آفتكش (PESTICIDE) و علفكش (HERBICIDE)

خسارتهای علفهاي هرز

اُفت بازدهي گياهي و دامي

كاهش ارزش زمين

افزايش هزينه  هاي كنترل آفات و بيماري  هاي گياهي

كاهش كيفيت محصولات

افزايش مشكلات آبياري

كاهش توانمندي  هاي انسان و ركود فرهنگي جامعه

مخارج كنترل علفهاي هرز

پيشگيري، كنترل و ريشه كني علفهاي هرز

پيشگيري

كنترل

ريشه كني

دوره بحراني كنترل علفهاي هرز چيست ؟

مقدمه

تعـريـف:

آيا دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در تمام گياهان زراعي قابل استفاده است ؟

۱ – گياه زراعي:

۲- نوع علف هرز:

۳- شرايـط مزرعـه:

دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در محصولات زراعي مختلف

آيا دوره بحراني كنترل علفهاي هرز با زمان توصيه شده مبارزه شيميايي منطبق است ؟

منابع مورد استفاده:

طبقه بندي علفهاي هرز

علفهاي هرز يكساله ها

علفهاي هرز يكساله بهاره

علفهاي هرز يكساله پاييزه

علفهاي هرز دوساله

علفهاي هرز چند ساله

علفهاي هرز چند ساله  ساده

علفهاي هرز چند ساله خزنده

فصل دوم: زيست شناسي (BIOLOGY) و بوم شناسي (ECOLOGY) علفهاي هرز

عوامل محيطي

اقليم

جغرافياي طبيعي

جنبه هاي حياتي

رقابت(Competition)

دگرآسيبي (Allelopathy)

توليد مثل و تكثير علفهاي هرز

پراكنش بذر

بذر گياهان زراعي، خوراك دام و پرندگان، علوفه و كاه و كلش

باد

آب

حيوانات

ماشين آلات كشاورزي

بذر علفهاي  هرز جدا شده

تعداد بذرهای علفهاي  هرز و دوام آنها

الف- تعداد بذر در خاك

ب- تعداد بذر توليد شده گياهان

ج- سن بذر و قوه ناميه آن

جوانه زني و ركود (خواب) فيزيولوژيكي بذرها

حرارت

رطوبت

اكسيژن

نور

نفوذناپذيري پوسته بذر به آب و اكسيژن

مقاومت مكانيكي پوسته بذر

جنين هاي نارس

پس رسي

جوانه زني متأثر از بعضي شرايط

آتش سوزي

قطع گل آذين (در مرحله رسيدن)

انبار كردن بذر در سيلو

قرار گرفتن بذر علفهاي  هرز در پهِن حيوانات

پراكنش علف هرز به كمك اندامهاي رويشي تكثيرپذير

فصل سوم : اصول مديريت علفهاي  هرز

سطح هاي مديريت علفهاي  هرز

پيش گيري

كنترل

ريشه كن

مديريت علفهاي  هرز

عمليات مكانيكي

خاكورزي (كولتيواسيون) گياهان رديفي

علفكني دستي

علف بري

مالچ ها

سوزاندن

غرقاب

عمليات زراعي

انتخاب گياه

تناوب زراعي

واريته هاي گياهان زراعي

تاريخ كِشت

جمعيت گياه و فاصله كشت

كوددهي و آبياري

كنترل بيولوژيكي

معيار انتخاب عامل  كنترل بيولوژيكي

عوامل كنترل بيولوژيكي علفهاي  هرز

كنترل شيميايي علفهاي  هرز

گروه بندي علف كش ها

پذيرش عمومي علف كش ها

زمان مصرف علف كش ها

سطح كاربردها

ايجاد يك برنامه مديريتي علفهاي  هرز

تدوين يك برنامه كاري

انتخاب گياه زراعي

فصل چهار: ثبت علفكشها و اثرات محيطي آنها

انواع ديگر ثبت سموم نباتي

ثبت سم براي استفاده آزمايشي

اطلاعات لازم براي ثبت سموم

سم شناسي

اصطلاحات سم شناسي

برچسب

محصولات داراي توليد حداقل

اثرات زيست محيطي

بهداشت انسان

آفت كش ها در آبهاي طبيعي

آب سطحي

آب زيرزميني

ساير رويشگاه هاي گياهي

حيات وحش

فصل پنج: علفكشها و گياه

جذب (ABSORPTION)

جذب برگي

جذب ريشهاي

جذب قسمتهاي هوايي

جذب ساقه اي

جابجايي علفكشها

جابجايي سيمپلاستيك

جابجايي اپوپلاستيك

تلاقي بين انتقال سيمپلاستيك و اپوپلاستيك

سرانجام مولكولي (MOLECULAR FATE)

سوخت و ساز گياهي

رشد گياه و شكل ساختماني آن

سموم انتخابي

نقش گياه

سن گياه

سرعت رشد

شكل ظاهري گياه

سيستمهاي ريشه

خصوصیتهای برگها

جايگاه نقاط رشد

فيزيولوژي

فرآيندهاي بيولوژيكي

جذب سطحي عومي

چسبندگي

ثبات غشايي

فرايندهاي بيوشيميايي

غير فعال سازي علفكش

فعال سازي علفكش

وراثت

ویژگی علفكش (در عملكرد انتخابي)

ساختمان مولكولي

غلظت

فرمولاسيون

تركيبات شيميايي

چگونگي استفاده از علفكش

سمپاش حفاظ دار (shielded sprays)

نقش محيط زيست

فصل شش: علفكشها و خاك

دوام علفكش در خاك

فرايندهاي تجزيه اي

تجزيه ميكروبي

تجزيه به وسيله گياهان آلي

تجزيه شيميايي

تجزيه نوري

فرآيندهاي انتقال

جذب سطحي كلوئـيدهاي خاك

آبشويي (Leaching)

تصعيد/ تبخير (Volatilization)

روان آبي سطحي

خارج سازي (علف كش) به وسيله گياهان آلي

تراوش (Exudation)

فصل هفت: علفكشهاي خطي، آميدها و اسيدهاي آمينه

علفكشهاي خطي

اسيدهاي خطي كلردار

TCA

موارد مصرف و نحوه به كارگيري TCA

نفوذ پذيري در خاك

نحوه تاثير

دالاپون

موارد مصرف و نحوه به کارگيري

مصرف دالاپون در ايران

واكنش در خاك

نحوه عمل و مكانيزم دالاپون

آرسنيك هاي آلي

اسيد كاكوديليك

موارد مصرف و نحوه به کارگيري

MAA

موارد مصرف و نحوه به کارگيريMAA

نحوه عمل و مكانيزم آرسنيك هاي آلي

آكرولين (Acrolein)

موارد مصرف و نحوه به کارگيري آكرولين

آميدها

كلرواستاميدها

آلاكلر

موارد مصرف و نحوه به کارگيري آلاكلر

مصرف آلاكلر در ايران

نفوذ پذيري آلاکلر در خاك

داي اتاليل

موارد مصرف داي اتاليل

نفوذ پذيري در خاك

متولاكلر

موارد مصرف و نحوه به كارگيري

نفوذ پذيري در خاك

پروپاكلر

موارد استفاده و نحوه به كارگيري پروپاكلر

نفوذ پذيري پروپاكلر در خاك

نحوه اثر كلرواستاميدها

ساير علفكشهاي آميدي خاكپاش

نپتالام (Naptalam)

موارد استفاده

تاثير در خاك

نحوه عملكرد و مكانيزم عمل نپتالام

آميدهاي شاخ و برگ پاش

پروپانيل

موارد استفاده و نحوه به كارگيري

مصرف پروپانيل در ايران

نفوذ در خاك

نحوه اثر

علفكشهاي اسيد آمينه

گلايفوسيت (Glyphosate)

موارد مصرف و نحوه به كارگيري گلايفوسيت

مصرف گلايفوسيت در ايران

واكنش در خاك

نحوه عمل و مكانيزم گلايفوسيت

سولفوسيت (Sulfosate)

گلوفوسينات  (Glufosinate)

مصرف گلوفوسينات در ايران

فصل هشت: اريلاكسي فنوكسي ها، اسيد بنزويك ها و باي پيراديليوم ها

اريلاكسي فنوكسي ها

هالوكسيفوپ متيل (Haloxyfop-methyl)

نحوه بكارگيري و موارد مصر ف

مصرف هالوكسيفوپ در ايران

ديكلوفوپ متيل در ايران

واكنش هالوكسيفوپ متيل در خاك

نحوه و مكانيزم عمل هالوكسيفوپ متيل

علفكشهاي اسيد بنزويك

كلرامبن

موارد مصرف

نفوذ در خاك

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

دايكامبا

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

نفوذ در خاك

نحوه عمل دايكامبا

باي پيراديليومها

ديكوآت (Diquat)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري ديكوآت

پاراكوآت

موارد مصرف ونحوه بكارگيري پاراكوآت

مصرف پاراكوآت در ايران

واكنش ديكوآت و پاراكوآت در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشهاي باي پاراديليوم

ديفنزكوآت متيل سولفات (Difenzquat methyl solfate)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري ديفنزكوآت

موارد مصرف ديفنزكوآت در ايران

واكنش در خاك

نحوه عمل و مكانيزم ديفنزكوآت

فصل نهم: كارباماتها، كارباموتيوآت ها و سيكلوهگزنديون ها

كارباماتها

پروفام (Propham)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري پروفام

واكنش پروفام در خاك

نحوه عمل و مكانيزم پروفام

دِسمِديفام و فِنمِديفام (Desmedipham & Phenmedipham)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري دِسمِديفام و فِنمِديفام

موارد مصرف دسمديفام و فنمديفام در ايران

واكنش دِسمِديفام و فِنمِديفام در خاك

نحوه عمل و مكانيزم دِ سمِديفام و فِنمِديفام

كارباموتيوآت ها

EPTC

موارد مصرف ونحوه بكارگيري

موارد مصرف EPTC (اراديكان) در ايران

واكنش علفكشهاي كارباموتيوآت در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشهاي كارباموتيوآت

سيكلوهگزنديون ها

ستوكسيديم (Sethoxydim)

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

مصرف ستوكسيديم در ايران

واكنش ستوكسيديم در خاك

نحوه اثر و مكانيزم علفكشهاي سيكلوهگزنديونها

فصل دهم : دي نيتروانيلين ها، اميدازولينون ها

دي نيتروانيلين ها

تريفلورالين (Trifloralin)

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

مصرف تريفلورالين در ايران

اتالفلورالين

موارد مصرف و نحوه به كارگيري

نحوه مصرف در ايران

پنديمتالين

موارد استفاده

مصرف در ايران

واكنش دي نيتروانيلين ها در خاك

نحوه عمل و مكانيزم دينيتروانيلين ها

اميدازولينون ها

ايمازتاپير (Imazethapyr)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري ايمازتاپير

ايمازامتابنز

موارد مصرف ونحوه بكارگيري ايمازامتابنز

مصرف ايمازامتابنز در ايران

واكنش اميدازولينونها در خاك

نحوه عمل و مكانيزم اميدازولينونها

فصل يازده: نيتريل ها، اسيد فنوكسي ها و پيرادازينون ها

نيتريل ها

ديكلوبنيل (Dichlobenil)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري ديكلوبنيل

واكنش ديكلوبنيل در خاك

نحوه عمل و مكانيزم ديكلوبنيل

بروموكسنيل

موارد استفاده

نحوه عمل بروموكسينيل

مصرف در ايران

بروموكسينيل در خاك

اسيد فنوكسي ها

۲,۴-D

اشكال متنوع ۲,۴-D

استرهاي مبدل

نمكهاي معدني ۲,۴-D

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

مصرف ۲,۴-D در ايران

نفوذ در خاك

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

MCPA

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

۲,۴-DB

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

MCPB

نحوه استفاده

ديكلرپروپ

نحوه استفاده

ديكلرپروپ در ايران

مكوپروپ

نحوه استفاده

پيرادازينون ها

پيرازون (Pyrazon)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري پيرازون

مصرف پيرازون (كلريدازون) در ايران

واكنش پيرازون در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشي پيرادازينون ها

فصل دوازده: پيريدينها، سولفانيل اوره ها وتريازين ها

پيريدينها

پيكلورام

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

مصرف پيكلورام در ايران

نفوذ در خاك

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

كلوپيراليد

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

نفوذ در خاك

تريكلوپير

موارد مصرف و نحوه بكارگيري

نفوذ در خاك

سولفانيل اوره

مِتسولفورن متيل (Metsulfuron methyl)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري

سولفومتيورن متيل (Sufometuron methyl)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري

واكنش علفكشهاي سولفانيل اوره در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشي سولفانيل اوره ها

تريازين ها

آترازين (Atrazine)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري آترازين

مصرف آترازين در ايران

آمترين Ametryn

موارد مصرف ونحوه بكارگيري آمترين

پرومتون

موارد مصرف ونحوه بكارگيري

واكنش تريازينها در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشي تريازينها

فصل سيزده: مشتقات اوره، اوراسيلها، روغن هاي نفتي و ساير علفكشهاي آلي

مشتقات اوره

ديورون (Diuron)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري ديورون

مصرف ديورون در ايران

تبوتيورون (Tebuthiuron)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري تبوتيورون

واكنش علفكشهاي مشتقات اوره در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشي مشتقات اوره

اوراسيلها

بروماسيل (Bromacil)

موارد مصرف ونحوه بكارگيري بروماسيل

واكنش اوراسيلها در خاك

نحوه عمل و مكانيزم علفكشي اوراسيلها

بنتازان

موارد مصرف و نحوه به كارگيري بنتازان

مصرف بنتازان در ايران

واكنش در خاك

نحوه عمل و مكانيزم بنتازان

اگزاديازون

تاثير خاك بر كارايي اگزادیازون

نحوه اثر

مصرف در ايران

روغنهاي نفتي

موارد مصرف ونحوه بكارگيري روغن هاي نفتي

نحوه عمل و مكانيزم علفكشي روغنهاي نفتي

 

مديريت علف‌هاي هرز ـ دكتر اصغري (دانشگاه گيلان)
اطلاعات فایل
کد فایل : 229
قیمت : 20000 ریال
فرمت فایل دانلودی : PDF
حجم فایل : 12 مگابايت
تعداد مشاهدات : 1204 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 224 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع (اگريسافت) بلامانع است.

طراح و گرافیک : پارس وی پی