اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 116

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادويه و عطری ـ دكتر عزيزی (فردوسی مشهد)

کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادويه و عطری ـ دكتر عزيزی (فردوسی مشهد)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 8 مگابايت

قیمت : 150000 ریال

جزوه زراعت عمومي ـ دكتر مظاهري

جزوه زراعت عمومي ـ دكتر مظاهري

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 12 مگابايت

قیمت : 105,000 ریال

جزوه اصلاح نباتات ـ دكتر بهپوري (دانشگاه شيراز)

جزوه اصلاح نباتات ـ دكتر بهپوري (دانشگاه شيراز)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 15 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه تكنولوژي بذر ـ دكتر شريف زاده (دانشگاه تهران)

جزوه تكنولوژي بذر ـ دكتر شريف زاده (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 15 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه نکات کنکوری بیوشیمی (۲) ـ اگریسافت

جزوه نکات کنکوری بیوشیمی (۲) ـ اگریسافت

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 14 مگابايت

قیمت : 120,000 ریال

فیزیولوژی پس از برداشت ـ دکتر مستوفی (دانشگاه تهران)

فیزیولوژی پس از برداشت ـ دکتر مستوفی (دانشگاه تهران)

دانلود رايگان ۱۷ صفحه از جزوه DN1


فهرست:

مقدمه

دلایل اصلی ضایعات پس از برداشت

 1. ضایعات فیزیکی محصولات
 2. از بین رفتن کیفیت محصول

اجزای سلول

منشأ برخی از سبزیها از بافت گیاه

منشأ برخی از میوه ها از بافت گیاه

منشا برخي از گلهاي زينتي از بافت گياه

تقسیم بندی سبزی ها

ترکیبات شیمیایی محصولات باغبانی و ارزش غذایی آنها (به ترتیب مقدار)

کاربرد کربوهیدرات ها

ساختار نشاسته

softening (نرم شدن)

ترکیبات پکتیکی

عوامل استحکام ترکیبات پکتیکی

آنزیمهای مهم مربوط به رسیدن میوه (نرم شدن)

لیگنین

فروکتوزان (اینولین، لوانها)

اینولین ها

لوانها

صمغ ها و لعابها

پروتئین ها

نقش

میزان پروتئین

الف. پیری

تجزیه پروتئین Protolysis

ب. رسیدگی میوه

چربی ها (لیپید ها)

نقش چربیهای گیاهی

خواص فیزیکی و شیمیایی چربی ها

تغییرات پس از برداشت در چربی ها

اهمیت اسیدهای آلی

فرمهای اسیدهای آلی

طبقه بندی اسیدهای آلی

تغییرات اسیدهای آلی در مرحله پس از برداشت

کاهش اسیدهای آلی در مرحله پس از برداشت

 1. نوع رقم
 2. ویتامین ها
 3. محلول در آب
 4. ویتامینهای محلول در چربی
 5. مواد معدنی Minerals
 6. مواد فرّار

تقسیم بندی مواد فرار بر اساس ماده شاخص

نحوه سنتز مواد فرار

عوامل موثر در تولید ترکیبات فرار

 1. ترکیبات فنولی

بر اساس تعداد حلقههای فنولی:

وظایف فنولها

بیوسنتز فنولها

فاکتورهای مؤثر در بیوسنتز فنولها:

تغییرات پس از برداشت فنولها

دو پدیده در رابطه با فنولها

 1. گسی

دو عامل مهم در حذف گسی در میوه ها (خرمالو) و کوتاه تر شدن دورهی آن:

 1. قهوهای شدن

عوامل موثر قهوهای شدن

راههای مقابله با قهوهای شدن

رنگدانههای گیاهی

انواع بازتاب نور

انواع رنگ دانههای گیاهی

اهمیت رنگدانههای گیاهی

 1. کلروفیل
 2. کارتنوئیدها

عوامل مؤثر در تجزیه کاروتنوئیدها

تجزیه کاروتنوئيدها

عوامل موثر در سنتز کارتنوئیدها

 1. فلاونوئیدها

تفاوت فلاونوئید ها باهم

بتالایين ها

تغییرات پس از برداشت

عوامل مؤثر در تجزیه رنگدانه ها

فرایندهای متابولیکی در محصولات برداشت شده

فتوسنتز

گیاهان سالم intact plants

گیاهان جدا شده Detached plants

اهمیت فتوسنتز

فرآیند فتوسنتز

نوری:

ناقلین در فتوسنتز:

گیاهان C3

گیاهان C4

گیاهان CAM

اهمیت فتوسنتز از نظر فیزیولوژی پس از برداشت

 1. شرایط و نوع بافت محصول
 2. نور

نقطه جبرانی: Compensation paint

طول مدت روشنایی

 1. دما

فاکتورهای مؤثر در فتوسنتز خالص

 1. نقش رطوبتی (آبی)

دلایل توجیه تنش رطوبتی که طور دوره پس از برداشت: (دلایل توجه به تنش رطوبتی در طول دوره پس از برداشت)

 1. CO2
 2. مواد شیمایی یا آلایندههای هوا Air pollutents

تاثیر به صورت مورفولوژیکی آلاینده ها

تنفس نوری: Photo respiration  (PCO)

مراحل تنفس عادی (میتوکندری)

عوامل مؤثیر بر تنفس نوری

شاخص تنفس نوری در گیاهان

روش دیگر اندازه گیری تنفس نوری در گیاهان C3

تنفس

مواد مصرفی در تنفس

دو نقش مهم تنفس

تنفس تاریکی یا عادی

 1. واکنشهای انرژی خواه
 2. مراحل انرژی زا

مسیر پنتوز فسفات: O.P.P.P

در اکسیداسیون هگزوزها:

مواد ساخته شده طی پنتوزفسفات

علل رخ دادن مسیر مقاوم به سیانید

اهمیت مسیر مسیر مقاوم به سیانید

تأثیرات تنفس

وظایف اصلی:

وظایف ثانویه:

 1. مصرف سوبسترا در محصول انبار شده
 2. مصرف O2 محيط
 3. توليد CO2
 4. توليد H2O
 5. توليد گرما

نحوه کنترل شرایط انبار

کسر تنفسی

عوامل کنترلی در مسیر تنفس

 1. عوامل درونی
 2. عوامل محیطی

۱) دما

شاخص ضریب حرارتی یا Q10

از جمله کاربردهای ضریب حرارتی (Q10)

ترکیب گازها

منحنی آووکادو در تنفس

تأثیرات اتیلن

محتوای رطوبتی بافتها

 1. زخمهای وارده به محصول Wouneling

انواع زخم ها

 1. نوع گیاه، اندام گیاهی و رقم
 2. مرحله نموی
 3. نسبت سطح به حجم با شدت تنفس
 4. ماهیت سطح محصول برداشت شده
 5. شرایط پیش از برداشت و پس از برداشت قبل از مصرف

روشهای اندازه گیری تنفس

روشهای اندازه گیری غلظت O2 و CO2

 1. روش سیستم بسته
 2. سیستم پیوسته

سیستمهای محاسبهی O2 و CO2

نمو گیاهان و سنجشهای مختلف آن

بلوغ فیزیولوژیکی

بلوغ باغبانی

دورهی کلیماکتریک

انواع پیری

 1. پیری Aging
 2. پیری Senesence:

دورمانسی (رکود)

گلدهی

رسیدن میوه

۱) میوههای گوشتی

۲) میوههای خشک

زندگی میوه قبل از شروع مرحله رسیدن

نرم شدن Softening

تغییرات هیدرولیتیکی مواد ذخیره ای

تغییرات در رنگدانه ها

تغییرات در طعم محصول

کنترل رسیدن محصول

تنفس

شروع رسیدن:

هورمون اتیلن

عوامل موثر بر فعالیت دو آنزیم ACC سنتتاز و ACC اکسیداز

افزایش ACC سنتتاز

کاهش فعالیت ACC سنتتاز

عوامل افزایش فعالیت ACC- اکسیداز

عوامل کاهش فعالیت A.CC- اکسیداز

نقش اتیلن در رسیدن میوه

مقایسه ما بین میوههای کلیماکتریک و غیر کلیماکتریک از نظر سرعت تنفس و تولید اتیلن:

کاربردهای اتیلن

روشهای کنترل سنتز اتیلن

تنظیم رسیدن و پیری

GA

اکسین ها

مواد کم کننده رشد

تغییرات ظاهری میوه

بلوغ و شاخصهای آن

عواملی که موجب اختلال در تشخیص زمان بلوغ میشوند:

معیارهای تعیین بلوغ

 1. فیزیکی
 2. شیمیایی

کیفیت Quliry

اجزای کیفیت

 1. اجزای حسی Sensory camponents

ظاهر appreancee

طعم محصول

عطر Odor

بافت

سایر اجزای کیفیت

 1. اجزای تغذیه ایNutritional Camponents
 2. خواص الکتریکی محصول

رطوبت و تعرق (از دست دادن رطوبت)

رطوبت نسبی

تعادل رطوبت نسبی

فعالیت یا اکتیویته آب

نقطه شبنم

کسری فشار بخار آب V.P.D

علائم از دست رفتن آب

عوامل مؤثر در از دست رفتن آب توسط محصول

 1. تهویه و جابجایی هوا
 2. پوششهای سطحی
 3. صدمات مکانیکی
 4. فشار بخار atm
 5. نسبت سطح به حجم
 6. کنترل تبخیر
 7. بسته بندی

جمع بندی

راههای جلوگیری از دست رفتن آب

تنش در محصولات برداشت شده

عوامل کنترل کننده تنش

انواع تنش

تنش دمایی

الف. تنش سرمازدگی Chilling injury

خسارات ناشی از تنش سرمازدگی

علايم سرمازدگي

روشهای کنترل سرمازدگی

 1. مقاوم سازی
 2. گرمادهی متناوب
 3. تیمار شمیایی
 4. تنظیم کننده ها
 5. انبار CA
 6. نوع بسته بندی

تئوریهای سرمازدگی

 1. تئوری غشای سلولی

۲) فرضیه توکسینی

تیمارهای پس از برداشت

 1. تیمار سرد نمودن اولیه

روشهای مختلف خنک کردن

 1. خنک کردن در معرض هوا Air cooling
 2. خنک کردن توسط خلأ Vaccum Cooling
 3. خنک کردن توسط آب HydroCooling
 4. خنک کردن توسط یخ Contact – Iceing

رسانیدن مصنوعی میوهها

دماهای رسانیدن

انواع سیستمهای رساندن توسط اتیلن

سبز زدایی Degreening

تیمار با  آنتی اکسیدانها

تدفین Fumigation

فهرست اصطلاحات


ليست جزوات موجود در سايت

فیزیولوژی پس از برداشت ـ دکتر مستوفی (دانشگاه تهران)
اطلاعات فایل
کد فایل : 3294
قیمت : 120000 ریال
فرمت فایل دانلودی : PDF
حجم فایل : 10 مگابايت
تعداد مشاهدات : 2975 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 98 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. 

طراح و گرافیک : پارس وی پی