اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 107

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

جزوه اكوفيزيولوژي علف‌هاي هرز ـ دكتر قنبري (دانشگاه فردوسي مشهد)

جزوه اكوفيزيولوژي علف‌هاي هرز ـ دكتر قنبري (دانشگاه فردوسي مشهد)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 12 مگابايت

قیمت : 53000 ریال

آفات گياهان زراعي ـ دكتر عاليچي (دانشگاه شيراز)

آفات گياهان زراعي ـ دكتر عاليچي (دانشگاه شيراز)

نوع فایل : pdf

حجم فایل : 5 مگابايت

قیمت : 58000 ریال

آفات مهم گیاهان زراعی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

آفات مهم گیاهان زراعی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 9 مگابايت

قیمت : 48000 ریال

جزوه بيولوژي علف هاي هرز ـ دکتر راشد محصل (دانشگاه فردوسي مشهد)

جزوه بيولوژي علف هاي هرز ـ دکتر راشد محصل (دانشگاه فردوسي مشهد)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 14 مگابايت

قیمت : 53000 ریال

جزوه تكنولوژي بذر ـ دكتر شريف زاده (دانشگاه تهران)

جزوه تكنولوژي بذر ـ دكتر شريف زاده (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 15 مگابايت

قیمت : 58000 ریال

جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دانلود رايگان ۲۳ صفحه از جزوه DN1


فهرست:

 • مقدمه
 1. ژنتیک کلاسیک یا ژنتیک مندلی
 2. ژنتیک جمعیت
 3. ژنتیک کمی
 4. ژنتیک بیوشیمی
 5. ژنتیک مولکولی
 6. ژنتیک میکروارگانیسم ها
 7. ژنتیک تکامل موجود
 8. ژنتیک ایمنی
 9. ژنتیک انسانی
 10. وراثت سیتوپلاسمی
 • فصل اول. تکامل حیات

انتخاب طبیعی و سازگاری

شواهدی بر تکامل

 1. جغرافیای زیستی
 2. آثار فسیل
 3. طبقه بندی
 4. آناتومی مقایسه ای
 5. جنین شناسی مقایسه ای
 6. بیولوژی مولکولی

تکامل و عوامل موثر در تکامل یک جمعیت

مقدمه

خزانة ژن و عوامل موثر در تکامل

 1. رانده شدن ژنتیکی
 2. جریان ژنی
 3. فشار موتاسیون
 4. تلاقی‌های جور شده
 5. انتخاب طبیعی
 • فصل دوم. برخی از اصطلاحات و مفاهیم ژنتیک
 1. صفت
 2. غالبیت
 3. مغلوبیت
 4. ژن
 5. آلل
 6. لوکاس
 7. کروموزوم‌های همولوگ
 8. هموزایگوس یا هموزیگوت
 9. هتروزایگوس یا هتروزایگوت
 10. گامت
 11. زایگوت
 12. ژنوتیپ
 13. فنوتیپ
 14. صفات مندلی
 15. بک کراس
 16. تست کراس

آزمایشات مندل

الف. دلایل موفقیت مندل

ب. اصل تفکیک یا جدا شدن فاکتورهای ژنتیکی

آمیزشهای مونوهیبرید

تست کراس

خودگشنی

اصل جور شدن مستقل فاکتورهای ژنتیکی (قانون دوم مندل)

آمیزشهای دی هیبرید

تست کراس در دی هیبریدها

تری‌هیبریدیسم

روش چنگالی  یا خطوط منعشب برای بدست آوردن گامت‌ها، ژنوتیپ‌ها، فنوتیپ ها

توارث پلی هیبریدی

 • فصل سوم. کروموزم ها

ساختمان رشته‌های کروموزوم

تعداد کروموزوم ها

کاریوتیپ

آیدیوگرام

ژن ها

 • فصل چهارم. تقسیم سلولی

تقسیم میتوز

الف. پروفاز

ب. متافاز

ج. آنافاز

د. تلوفاز

تقسیم سیتوپلاسم یا سیتوکینز

زمان لازم برای مراحل مختلف میتوز

میوز

 1. اینترفازI
 2. پروفازI

الف. لپتوتین

ب. زایگوتین

ج. پاکیتن

د. دیپلوتین

ه. دیاکینز

 1. متافاز I
 2. آنافاز I
 3. تلوفاز I
 4. سیتوکینز I
 5. اینترفازII
 6. پروفاز II
 7. متافازII
 8. آنافازII
 9. تلوفازII
 10. سیتوکینزII

ویژگی‌های میوز

مضاعف شدن DNA در میوز

ارتباط بین قوانین مندل و میوز

الف. تفرق مستقل یا تفرق کاملاً تصادفی

ب. تفکیک

 • فصل پنجم. آزمون کای اسکور یا کای مربع
 • فصل ششم. لینکاژ یا پیوستگی ژن ها

مقدمه

 1. لینکاژ کامل
 2. لینکاژ ناقص

تشخیص پیوستگی ژن ها

الف. انحراف از نسبت‌های مندل

ب. تست کراس

فراوانی نقاط تقاطع

محدودیت در نوترکیبی

فاصلة ژن‌ها در روی کروموزوم

تست کراس دو نقطه ای

تقاطع‌های چندگانه

تست کراس سه نقطه ای

الف. تعیین ترتیب ژنها

ب. تعيين فواصل ژنها در تست كراس سه نقطه‌اي

تداخل و انطباق

برآورد درصد کراسینگ‌آور بر اساس داده‌های F2

مزایا و معایب لینکاژ کامل

 • فصل هفتم. لینکاژ جنسی

وراثت وابسته به جنس

الف. تاریخچه

ب. هتروکروموزوم‌ها

 1. هتروکروموزوم‌ها در جنس نر (نرهای هتروگامتیک)
 2. هتروکروموزوم در جنس ماده (ماده‌های هتروگامتیک)

وراثت وابسته به جنس

تنوع وابستگی صفات وابسته به جنس

دیگر مکانیسم‌های تعیین جنسیت

الف. موازنة ژنتیکی در مگس سرکه

ب. هاپلو دیپلوئیدی

صفات تحت تأثیر جنسیت

صفات محدود به جنس

 • فصل هشتم. غالبیت ناقص

آلل‌های هم بارز یا هم بارزی

آلل‌های کشنده

فوق غالبیت

پلیوتروپی

تظاهر و نفوذ ژن

آللهای چند گانه یا همردیف‌های یک ژن

 • فصل نهم. اپیستازی یا اثرات متقابل ژنی

الف. اپیستازی غالب

ب. اپیستازی مغلوب

ج. اپیستازی ژنهای مضاعف با اثر افزایشی

د. اپیستازی غالب مضاعف *

ه . اپیستازی مغلوب مضاعف

و. اپیستازی غالب و مغلوب

 • فصل دهم . توارث صفات کمی

مقدمه

تاریخچه پیدایش مطالعات توارث صفات کمی

آزمایش نلسون-ال

محاسبه تعداد ژنها

عمل ژنها

 1. عمل افزایشی ژن
 2. عمل غالبیت ناقص ژن
 3. عمل غالبیت کامل ژن
 4. عمل فوق غالبیت ژن

روش واریانس برای تخمین تعداد ژنها

تفکیک متجاوز

وراثت و محیط

اجزاء واریانس فنوتیپی

وراثت پذیری

[؟]كروموزوم ها در يوكاريوت‌ها

 1. سانترومرها

الف. سانترومرهای دائمی مکان

ب. نئوسانترومرها

ج. پلی سانترومرها

د. هولوسانترومرها

 1. فرورفتگی‌های ثانویه یا نواحی سازمان دهنده هستکی
 2. کرومومرها
 3. تلومرها یا تلیومرها
 4. ناب ها

بیوکروماتین و هتروکروماتین

ساختمان ظریف کروموزوم‌ها

نوکلئوپروتئین ها

ساختمان مولکول DNA

ساختمان RNA

واکنشهای عمدة مولکول DNA

الف. همانندسازی DNA

ب. سنتز پروتئین

 1. ریبوزوم‌ها و RNA ریبوزومی
 2. RNAپیغامبر (mRNA)
 3. RNAناقل (tRNA)

پروتئین سازی

رمز ژنتیکی

 • فصل سیزدهم. موتاسیون

مقدمه

انواع موتاسیون

 1. موتاسیون در سلولهای سوماتیکی و جنسی
 2. موتاسیون‌های ظاهری
 3. موتاسیون‌های تغذیه ای
 4. موتاسیون‌های کشنده
 5. موتاسیون‌های شرطی

طبقه بندی موتاسیونها بر اساس تأثیر بر روی ماده ژنتیکی

 1. موتاسیون‌های خودبخودی

الف. موتاسیونهایی که در طی فرآیند همانندسازی DNA روی می‌دهند:

ب. اشتباهاتی که در طی همانندسازی DNA توسط بازهای آلی روی می‌دهد:

ج. موتاسیون‌های زیربنایی خودبخودی در طی همانندسازی DNA

د. موتاسیون‌های خودبخودی که در پی دآمیناسیون ایجاد می‌شوند:

 1. موتاسیون‌های القایی

عوامل جهش زای شیمیایی

القاء موتاسیون بوسیله پرتوتابی

الف. پرتوتابی ماوراء بنفش

ب. پرتوهای ایکس و گاما

 1. موتاسیون‌های خاموش

اصلاح DNA

کاربرد موتاسیون

 • فصل چهاردهم . تغییر در ساختمان کروموزوم‌ها

مقدمه

 1. مضاعف شدن

منشأ مضاعف شدن کروموزوم‌ها

جفت شدن کروموزوم‌ها در مضاعف شدن هتروزایگوت

اثر مکانی

 1. اثر مکانی نوع S
 2. اثر مکانی نوع v
 3. حذف شدگی

حذف شدگی هموزایگوت و هتروزایگوت

جفت شدن کروموزوم‌ها در حذف شدگی هتروزایگوت

 1. وارونگی یا انورسیون

وارونگی پاراسانتریک

 1. جابجایی قطعات کروموزومی یا ترانسلوکاسیون
 • فصل پانزدهم. تغییر در تعداد کروموزوم ها

الف. پلی پلوئیدی (تنوع یوپلوئیدی)

مقدمه

الف. اتوپلی پلوئیدها یا اتو پلوئیدها

اتوتتراپلوئیدها

تفکیک صفات در اتوتتراپلوئیدها

 1. تئوری کروموزومی وراثت
 2. تئوری کروماتیدی وراثت

ب. آلوپلی پلوئیدی یا آلوپلوئیدی

ب. آنیوپلوئیدها

 1. تری زومی
 2. منوزومی
 3. نولی زومی
 4. تترازومی

منشأ آنیوپلوئیدها

منوزومی

نولی زومیک

تریزومیک

 • فصل شانزدهم . ژنتیک جمعیت

قانون هاردی و وینبرگ

عوامل بر هم زننده تعادل

 1. موتاسیون

محاسبه اثر موتاسیون در تغییر فراوانی الل ها

 1. مهاجرت
 2. انتخاب

تغییر در فراوانی ژن در اثر انتخاب

 1. رانده شدن ژنتیکی

 

 

جزوه ژنتيك ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
اطلاعات فایل
کد فایل : 4317
قیمت : 63000 ریال
فرمت فایل دانلودی : PDF
حجم فایل : 19 مگابايت
تعداد مشاهدات : 1918 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 210 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع (اگريسافت) بلامانع است.

طراح و گرافیک : پارس وی پی