اگريفايل

تنظیمات ظاهری پوسته

تغییر رنگ

تغییر سایز پوسته

تغییر پس زمینه

تعداد جزوه موجود: 116

...

تبلیــغات
جديدترين جزوه ها

اکولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر چائی‌چی (دانشگاه تهران)

اکولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر چائی‌چی (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 12 مگابايت

قیمت : 120000 ریال

جزوه مدیریت علف‌های هرز ـ دكتر قرباني (دانشگاه فردوسي مشهد)

جزوه مدیریت علف‌های هرز ـ دكتر قرباني (دانشگاه فردوسي مشهد)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 18 مگابايت

قیمت : 105000 ریال

جزوه زراعت عمومي – اگریسافت

جزوه زراعت عمومي – اگریسافت

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 20 مگابايت

قیمت : 90000 ریال

جزوه زراعت تکمیلی (۲) ـ دكتر مجنون حسيني (دانشگاه تهران)

جزوه زراعت تکمیلی (۲) ـ دكتر مجنون حسيني (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 15 مگابايت

قیمت : 120,000 ریال

جزوه اصلاح درختان ميوه (تكميلي۱: هورمون‌ها) ـ دكتر فتاحي (دانشگاه تهران)

جزوه اصلاح درختان ميوه (تكميلي۱: هورمون‌ها) ـ دكتر فتاحي (دانشگاه تهران)

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 11 مگابايت

قیمت : 100,000 ریال

جزوه مديريت علف‌هاي هرز ـ دکتر عليزاده (دانشگاه تهران)

جزوه مديريت علف‌هاي هرز ـ دکتر عليزاده (دانشگاه تهران)

دانلود رايگان ۱۸ صفحه از جزوه 


فهرست:

 • جلسه اول ـ ۲۱/۷

فشار جمعيت و تامين مواد غذايي

ضرورت مبارزه با علف هرز

مضرات علف‌هاي هرز

الف. مستقيم

ب. خسارات غير مستقيم

فوايد علف‌هاي هرز

خصوصيات يك علف هرز موفق

 • جلسه ۲ ـ ۲۹/۷

برنامه چهار مرحله‌اي مديريت علف‌هاي هرز

 1. تشخيص مشكل

شناسايي خاك مزرعه

 1. ارزيابي روش‌هاي قابل دسترس
 2. انتخاب برنامه
 3. اجزاي برنامه

اهداف مديريت علف‌هاي هرز

 1. ريشه كني eradication
 2. پيشگيري
 • جلسه ۳ ـ ۵/۸

روش‌هاي پيشگيري از گسترش علف‌هاي هرز

 1. استفاده از بذور عاري از بذر علف‌هاي هرز و سالم و بوجاري شده
 2. جلوگيري از به بذر نشستن علف‌هاي هرز
 3. جلوگيري از گسترش علف‌هاي هرز توسط كودهاي دامي و علوفه
 4. مديريت در زمان آيش
 5. چيدن علف‌هاي هرز ايزوله با وجين دستي و يا سمپاش‌هاي موضعي
 6. كنترل علف‌هاي هرز در آبراهه ها، كناره جاده‌ها و…
 7. جلوگيري از ورود دام و ماشين آلات از مزارع آلوده
 8. داشتن گياهي سالم و قوي
 9. مديريت خوب مزرعه

كنترل زراعي

 1. انتخاب واريته مناسب
 • جلسه ۴ ـ ۱۲/۸
 1. فاصله رديف كاشت

آرايش كاشت

 1. تاريخ كاشت (زمان كاشت)
 2. تناوب
 3. كود

تاثير نوع كود مصرفي

تاثير زمان مصرف كود

نحوة كوددهي

 • جلسه ۵ ـ ۱۹/۸

كنترل مكانيكي و فيزيكي

 1. وجين دستي
 2. قطع كردن
 3. شخم

ابزار و ادوات شخم

زمان شخم

 • جلسه ۶ ـ ۲۶/۸
 1. آتش (سوزاندن)

فرم‌هاي استفاده از آتش

استفاده از بخار آب

 1. مالچ غير زنده
 2. آفتابدهي (solarization)

خصوصيات پوشش پاستيكي

چند مثال از كاربرد solarization

 • جلسه ۷ ـ ۳/۹
 1. نقش آللوپاتي در مديريت علف‌هاي هرز

اثر حجم گياهان پوششي در كاهش تراكم علف‌هاي هرز

 1. استفاده از غرقاب

هيرم كاري

سيستم ماخار

 • جلسه ۸ ـ ۹/۹

كنترل بيولوژيكي

انتخاب عامل‌هاي بيولوژيكي

 1. حشرات
 2. عوامل بيماري زاي گياهي
 3. ساير دشمنان طبيعي

نمونه‌هايي از كنترل بيولوژيك

كنترل بيولوژيكي توسط قارچ‌هاي بيماريزا

 1. روش معمولي (مايه اي) (inocultive)
 2. روش اشباعي (inundative)

خصوصيات علف‌هاي هرز كنترل شونده با مايكوهربيسايدها

 • جلسه ۹ ـ ۱۶/۹

مالچ زنده

گياه خفه كننده

چرا Grazing

دورة بحراني علف‌هاي هرز

 • جلسه ۱۰ ـ ۲۴/۹

مديريت تلفيقي علف‌هاي هرز (IWM)

آستانة اقتصادي خسارت علف‌هاي هرز

زيان‌هاي اقتصادي را چگونه برآورد مي‌كنند؟

 • جلسه ۱۱ ـ ۱/۱۰

كاربرد علفكش‌ها در مزرعه

انتخابي عمل كردن علفكش‌ها (selectivity)

علفكش‌هاي دو منظوره

عوامل مؤثر بر چگونگي انتخابي عمل كردن علفكش‌ها

 1. عوامل فيزيكي

الف. علفكش‌هاي برگ مصرف

 1. دز مصرفي
 2. ميزان چسبندگي علفكش بر روي برگ (her-retention)
 3. نحوة قرار دادن علفكش بر روي سطح گياه (her-placement)
 4. عوامل فيزيكي ديگر مرحله رشدي گياه
 5. كاربرد وسايل مخصوص

ب. علفكش‌هاي خاك مصرف

 • جلسه ۱۲ ـ ۸/۱۰

عوامل بيولوژيكي

تفاوت‌هاي مورفولوژيكي

 1. برگها و خصوصيات برگ‌ها
 2. نقطه‌هاي رشد گياه
 3. گره‌هاي كلئوپتيلاري (محل‌هاي جذب علفكش)
 4. ريشه‌ها
 5. اندام‌هاي زيرزميني

غير حساس بودن محل اثر علفكش

استفاده از گياهان ترانسژنيك

 • جلسه ۱۳ ـ ۲۲/۱۰

مديريت علف‌هاي هرز چغندرقند

گراس كش‌ها

پهن برگ كش‌ها

علفكش دومنظوره

 • جلسه ۱۴ ـ ۲۹/۱۰

كنترل علف‌هاي هرز برنج

شكل شناسايي و بيولوژي علف‌هاي هرز برنج

باريك برگ‌ها

پهن برگ‌ها

جگن‌ها

سرخس‌ها

روش‌هاي كنترل علف‌هاي هرز برنج

 1. پيشگيري و جلوگيري
 2. كنترل مكانيكي
 3. كنترل بيولوژيكي
 4. كنترل شيميايي

باريك برگ كش‌ها

پهن برگ كش‌ها

 • جلسه ۱۵ ـ ۷/۱۱

كنترل علف‌هاي هرز گندم

عوامل تاثيرگذار در توليد گندم

عمده علف‌هاي هرز گندم

مديريت تلفيقي

تناوب

شخم

كنترل مكانيكي

خصوصيات مرتبط با قدرت رقابتي گندم

تاثير ميزان كود بر عملكرد گندم در شرايط رقابت با علف‌هاي هرز


klasor1

klasor2

 • علفكش‌هاي مورد استفاده در كنترل علف‌هاي هرز برنج

نام عمومي علفكش نام تجاري فرمولاسيون مقدار مصرف (در هكتار) زمان مصرف توضيحات
پهن‌برگ كش‌ها بوتاكلر ماچتي EC 60% 4-3 ليتر ۷-۴ روز پس از نشا و قبل از اينكه سوروف به ۲ برگي برسد براي كنترل يكساله‌هاي باريك برگ و بعضي از پهن برگها
تيوبنكارب ساترن EC 50% 6-5 ليتر به صورت پيش رويشي يا بلافاصله بعد از رويش و قبل از ۲ برگي شدن سوروف عامل كوتولگي برنج ـ در خزانه هم بكار مي‌رود
اكساديازون رونستار بصورت مايع ۱۲ درصد ۴-۵/۳ ليتر قبل از ۲ برگي شدن سوروفقبل و پس از نشاكاري برنج باريك و بعضي پهن برگهابصورت تماسي
مولينيت اوردرام EC 72% 6-5 ليتر ۱۲-۴ روز بعد از نشا، زماني كه ارتفاع سوروف كمتر از cm 12-10 باشد -
پروپانيل استام اف – ۳۴ EC 36% 10-5 كيلوگرم بصورت postوقتي كه سوروف ۳-۱ برگي براي كنترل سوروف و باريك برگ‌هاي ديگر
باريك‌برگ كش‌ها ۲,۴-D + پروفوس Rilof- H EC 35% 3-2 ليتر - براي پهن برگ‌ها و بعضي باريك برگ‌ها
سينوسولفورون ستاف WG 20% 150-100 گرم - جگن و پهن برگها ـ تيركمان آبي
مت سولفورون لونداكس DF 60% 75 گرم - پهن برگها و برخي باريك برگ‌ها
بتازون بازاگران ۵-۳ ليتر - تماسي ـ اويار سلام را خوب كنترل مي‌كند
پرتيلاكلر ريفيت EC 50% - - سوروف، بعضي از پهن برگ‌ها و جگن‌ها

 • علفكش‌هاي مورد استفاده در كنترل علف‌هاي هرز گندم

علفكش نام تجاري فرمولاسيون مقدار مصرف (در هكتار) زمان مصرف توضيحات
۲,۴-D SL 72% 2-1 ليتر از پنجه زني تا ساقه دهي (هورموني)
U46 كمبي فلوئيد(MCPA + ۲,۴-D) گندم و جو به آن بيشتر سازگارند(هورموني)
تري بنورون متيل گرانستار DF 75% 20-15 گرم ۲ برگي تا آخر ساقه دهي قابل اختلاط با گراس كش‌ها و ۲,۴-D
بروموكسينيل برومينال EC 22.5% 3-2 ليتر از ۳ برگي تا آخر پنجه دهي علف‌هاي هرزي را كنترل مي‌كنند كه  ۲,۴-D با آنها مشكل دارد.
دوپلوسان سوپر مكوپروپ + ديكلوپروپ + MCPA SL 60% 3-5/2 ليتر تاثير بيشتر روي گندمكدما بيشتر از ۱۲ درجه
Ally متاسولفورون متيل + مفن پاير دي اتيل
لوگران اكسترا تربوترين + تري سولفورون WG 64% 250-200 گرم ۴-۲ برگي علف‌هاي هرز در خاك آهكي مصرف نشود

ساير محصولات 

جزوه مديريت علف‌هاي هرز ـ دکتر عليزاده (دانشگاه تهران)
اطلاعات فایل
کد فایل : 5013
قیمت : 105000 ریال
فرمت فایل دانلودی : PDF
حجم فایل : 16 مگابايت
تعداد مشاهدات : 1592 نفر
فرمت اصلی فایل : PDF
تعداد صفحات : 94 صفحه
خرید و دانلود فایل


*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

آخرین دیدگاه‌هااطلاعات

کلیه حقوق براي گروه نرم افزاري ـ كشاورزي اگريسافت محفوظ می باشد. 

طراح و گرافیک : پارس وی پی